Tumblelog by Soup.io
  • SumYungGuy
  • keyrings
  • iffy
  • Ubivec75
  • P4tych
  • kaciaw
  • havingdreams
  • Hypothermia
  • unique-entity
  • barszczowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8341 fef6 390
Reposted fromfungi fungi viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Reposted fromrof rof viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
8388 f9f1 390
polski akcent
Reposted frompapaj papaj viaszczepan szczepan
6223 f49f 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaPaseroVirus PaseroVirus
6774 239c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahardqorem hardqorem
7312 f9ba
Reposted fromteijakool teijakool viaPaseroVirus PaseroVirus
5523 701e 390
Giovana Medeiros
Reposted fromSzczurek Szczurek viaikari ikari
9260 c912 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau vianajlepsza najlepsza
9258 6dca 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza
7948 56c6 390
Reposted from1911 1911 viaikari ikari
2494 14d8 390
Reposted frommangoe mangoe viadesinteressement desinteressement
9992 85b8 390
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaconcarne concarne
8389 2e65 390
Reposted frompapaj papaj viaikari ikari
8683 ba9d 390
Reposted froms3 s3 viaikari ikari
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
0046 fc5d 390
Reposted fromniente niente vialiliowadusza liliowadusza
4014 bd81 390
Reposted frompesy pesy viapchamtensyf pchamtensyf
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość.
Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary Merc, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpieprzając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące.
— Piotr C., Pokolenia Ikea
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl