Tumblelog by Soup.io
  • barock
  • unique-entity
  • Hypothermia
  • havingdreams
  • kaciaw
  • P4tych
  • Ubivec75
  • iffy
  • keyrings
  • SumYungGuy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4416 cf53 390
Zupremacja
2477 2c51 390
Reposted fromxanth xanth viajigglybro jigglybro
1898 5a18 390
Reposted frommisiapa misiapa viaoski oski
4555 de64 390
Reposted fromzelbekon zelbekon
3675 dbf1 390
Reposted fromkelu kelu viazelbekon zelbekon
Reposted fromfungi fungi viazelbekon zelbekon
2815 1182 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTokyoMEWS TokyoMEWS
6401 502b 390
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
Nie codziennie zakochujesz się w mężczyźnie z Twoich marzeń. A kiedy to robisz, to chcesz by "na zawsze" rozpoczęło się najszybciej jak to możliwe.
— Katy Regnery - "Weteran"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
6572 d3bd 390
Reposted fromsavatage savatage viaavooid avooid
"Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie."
- J. R. Ward
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaavooid avooid
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabrystol brystol
1205 d180 390
Reposted fromcukino cukino viapdr320 pdr320
3021 7a87 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapdr320 pdr320
1680 4128 390
Good riddance. Hope these accursed isles share the fate of Atlantis.
Reposted fromkelu kelu viafadenb fadenb
1411 41ab
Reposted fromnazarena nazarena viafadenb fadenb
2800 a72b 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaRani Rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl